BİLİMSEL SÖZLÜ SUNUMLAR / 3 Kasım 2019, Pazar / Salon 1
Bildiri No Bildiri Başlığı Sunan Yazar
SS – 01 AKCİĞERİN BÜYÜK HÜCRELİ NÖROENDOKRİN KARİNOMU TANILI OLGULARIMIZIN ÖZELLİKLERİ Ali Kadri Çırak
SS – 02 YENİ TANI AKCİĞER KANSERLİ OLGULARIN PET-BT VE DİFÜZYON MRG İLE BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİ, ÖN SONUÇLAR Aysu Sinem Koç
SS – 03 PULMONER PLEOMORFİK KARSİNOMLARDA CERRAHİ TEDAVİ VE PATOLOJİ Funda İncekara
SS – 04 KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KARSİNOMUNUN KÜÇÜK HÜCRELİ KARSİNOMA TRANSFORMASYONU HAKKINDA NELER BİLİYORUZ? Funda Demirağ
SS – 05 AKCİĞER KANSERİNDE TÜMÖR DOKU, PLAZMA VE EKSHALE SOLUK KONDENSAT ÖRNEKLERİNİN MOLEKÜLER GENETİK ANALİZİNDEKİ UYUM Aslı Tetik Vardarlı
SS – 06 VOLATİL KONDENSATTA CFDNA Altuğ Koç
SS – 07 AKCİĞER KANSERLİ OLGULARIN 2000-2019 YILLARI ARASINDAKİ EPİDEMİYOLOJİK ÖZELLİKLERİNDEKİ DEĞİŞİM Deniz Kızılırmak
SS – 08 PULMONER TROMBOEMBOLİ NEDENİ İLE TEDAVİ EDİLEN AKCİĞER KANSERLİ OLGULARIN KLİNİK ÖZELLİKLERİ Deniz Kızılırmak
SS – 09 AKCİĞERİN TÜKRÜK BEZİ TİPİ TÜMÖRLERİNİN PROGNOSTİK DEĞERLENDİRİLMESİ: 10 HASTANIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ Aynur Baş
SS – 10 AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA PULMONER TROMBOEMBOLİ SIKLIĞI, RİSK FAKTÖRLERİ VE EVRE İLİŞKİSİ Sinan Durmuş
SS – 11 KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ BAKILAN ERİTROSİT DAĞILIM GENİŞLİĞİNİN SAĞKALIMA ETKİSİ Nimet Aksel
SS – 12 AKCİĞERİN NADİR PRİMER TÜMÖRÜ SARKOMLAR: 14 VAKALIK SERİ ANALİZİ Aykut Kankoç
SS – 13 KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLERİNDE PT3 TÜMÖRLERDE ALT GRUPLARA GÖRE SAĞKALIM ANALİZİ Muhammet Sayan
SS – 14 YAYGIN EVRE KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİ TANISI İLE TEDAVİ ALAN HASTALARDA NÖTROFİL LENFOSİT ORANIN PROGNOSTİK ÖNEMİ Sibel Kara
SS – 15 ADJUVAN KEMOTERAPİ SONRASI YALANCI PET POZİTİFLİĞİNİN NEDENLERİNDEN BİRİ; KANAMA DURDURUCULAR Ali Çelik
SS – 16 KHDAK SKİP N2 TUTULUMUNDA E-CADHERİN/VİMENTİN ORANI VE EZRİN EKSPRESYONU İNCELENMESİ Alper Avcı
SS – 17 SANTOLİNACHAMAECYPARİSSUS VE CİTRUS AURANTİUM (TURUNÇ) ESANSİYEL YAĞLARININ AKCİĞER KANSERİNE ETKİSİ Oya Baydar Toprak
SS – 18 YENİ PD(II) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE A549 HÜCRE HATTINDA ANTİTÜMÖR ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Burcu Saygıdeğer Demir
OLGU SÖZLÜ SUNUMLAR / 3 Kasım 2019, Pazar / Salon 2
Bildiri No Bildiri Başlığı Sunan Yazar
SS – 19 PARANEOPLASTİK SENDROM İLE PREZENTE OLAN KÜÇÜK HÜCRELİ KARSİNOMU OLGUSU Ahmet Çağın
SS – 20 KRAS POZİTİF AKCİĞER ADENOSKUAMÖZ KARSİNOMUNDA ADJUVANT KEMOTERAPİYİ TAKİBEN OLUŞAN SARKOMATOİD KARSİNOMA TRANSFORMASYON Funda Demirağ
SS – 21 AKCİĞER KANSERİ HETEROJENİTESİNİN NADİR BİR ÖRNEĞİ OLARAK KOMBİNE SKUAMÖZ HÜCRELİ KARSİNOM VE TİPİK KARSİNOİD TÜMÖR Funda Demirağ
SS – 22 İDİYOPATİK PULMONER FİBROZİS VE KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ BİRLİKTELİĞİ OLAN OLGU Fatih Zengin
SS – 23 LENFOMA NÜKSÜ MÜ, SARKOİDOZ MU? Cantürk Taşçı
SS – 24 MALİGN SANTRAL HAVA YOLU DARLIĞI YÖNETİMİ: ZOR BİR OLGU Ayperi Öztürk
SS – 25 OLGU SERİSİ; İDİYOPATİK PULMONER FİBROZİS VE AKCİĞER KANSERİ İrem Şerifoğlu
SS – 26 IPF VE AKCİĞER KANSERİ BİRLİKTELİĞİ VE NİNTEDANİB TEDAVİSİNE OLUMLU YANIT Turgay Çelikel
SS – 27 LOKAL İLERİ KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE İKİNCİ SERİ OLARAK NİVOLUMAB TEDAVİSİ Derya Kocakaya
SS – 28 AKCİĞER KANSERİNDE UZUN TAKİBİN ÖNEMİ Leyla Nesrin Acar
SS – 29 TÜBERKÜLOZ VE HİPERMETABOLİK KİTLE Yağmur Kaptan
SS – 30 POSTPARTUM DİSPNE VE BİLATERAL NODÜLLER Yağmur Kaptan
SS – 31 MEDİASTİNAL ŞİFT VE SOLUNUM YETMEZLİĞİNE NEDEN OLAN PULMONER LEİOMYOSARKOM OLGUSU Merve Şatır Türk
SS – 32 ADENOKARSİNOM KOMPONENTİ ENTERİK DİFERANSİASYON GÖSTEREN İNTRALOBER MULTİPLE METASTAZ YAPAN PLEOMORFİK KARSİNOM OLGUSU Fatma Benli Tanrıkulu
SS – 33 MASİF HEMOPTİZİ YÖNETİMİNDE NE ZAMAN ENDOBRONŞİYAL TEDAVİ? Nazan Erbaş
SS – 34 PANCOAST TÜMÖRÜ ŞEKLİNDE PREZENTE OLAN PRİMER PULMONER ANJİOSARKOM Elgun Valiyev
SS – 35 AKCİĞER KANSERİNDE GÖZARDI EDİLMEMESİ GEREKEN BİR SORUN: KEMOTERAPİYE BAĞLI TIRNAK TOKSİSİTESİ Onur Fevzi Erer
SS – 36 BİR OLGU SUNUMU: PRİMER ÖZEFAGUS VE AKCİĞER MALİGNİTESİ BİRLİKTELİĞİ Nur Dilvin Özkan
SS – 37 ZOR TANI ALAN NON-HODGKİN LENFOMA OLGUSU İsmail Tombul
SS – 38 İKİ FARKLI RADYOLOJİDE PRİMER AKCİĞER LEPİDİK TİP ADENOKANSER TANISI ALAN OLGULAR Reyhan Yıldız
SS – 39 MİLİER AKCİĞER METASTAZI Duygu Zorlu Karayiğit
SS – 40 GENÇ YAŞ SKUAMOZ HÜCRELİ AKCİĞER KARSİNOMU HASTASINDA MASİF HEMOPTİZİ YÖNETİMİ Nazlı Çetin
SS – 41 ÇOKLU METASTATİK KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ TEDAVİSİNDE ELLİ DOKUZ KÜR KEMOTERAPİ İLE ALTMIŞ BEŞ AY SAĞKALIM Derya Kocakaya
SS – 42 AKCİĞER KANSERİ ÖN TANISI İLE FOB YAPILAN EŞ ZAMANLI TÜBERKÜLOZ VE AKCİĞER KANSERİ TANISI ALAN OLGULARIMIZ Pınar Yıldız Gülhan
SS – 43 METAKRON PROSTAT KANSERİ VE AKCİĞER KANSERİ Şerife Kaya
SS – 44 LAMBERT-EATON MİYASTENİK SENDROMU TANISIYLA SOLUNUMSAL YOĞUN BAKIMDA İZLENEN İKİ AKCİĞER KANSERİ OLGUSU Fatma Gizem Damar
SS – 45 MALİGN MEZOTELYOMA TANI VE EVRELEMESİNDE EBUS’UN YERİ VE ÖNEMİ: OLGU SUNUMU Nesrin Gürçay
SS – 46 SNAPSHOT GENETİK ANALİZ YÖNTEMİ İLE EGFR MUTASYONU GÖSTERİLMESİ SONRASI 8.5 YIL SAĞKALIM SAĞLANAN ADENOKARSİNOM OLGUSU Derya Kocakaya
SS – 47 ÜRETERYAL KARSİNOM NEDENİYLE TAKİP EDİLEN HASTADA PRİMER TRAKEAL TÜMÖR YÖNETİMİ Argün Kış
SS – 48 OLDUKÇA NADİR SENKRON TÜMÖR BİRLİKTELİĞİ Nilüfer Yiğit
SS – 49 ATİPİK RADYOLOJİ İLE PREZENTE OLAN TÜBERKÜLOZ VE AKCİĞER KANSERİ OLGUSU Deniz Kızılırmak